Väpnade styrkor som går

Shahens utrikesminister: ”Stolt över Irans väpnade styrkor” Intervjuare: Ert motstånd mot sanktioner har inget annat resultat än att förstärka den islamiska republiken och under de nuvarande omständigheterna kan den också betraktas som ett slags stöd. Skyddar Ni Islamiska republiken? – Zahedi: Jag har aldrig pratat och kommer inte att prata om regeringen och den islamiska ... Väpnade grupper som inte tillhör en stats väpnade styrkor bör inte under några omständigheter rekrytera eller använda personer under 18 års ålder i fientligheter. 2. Konventionsstaterna skall vidta alla genomförbara åtgärder för att förhindra sådan rekrytering och användning, inbegripet antagande av de rättsliga bestämmelser ... Rapporten går igenom viktiga händelser som skedde ... lokala och utländska väpnade styrkor samt landets ... också av väpnade separatister. Som svar brände militären ned hus och utförde ... – Militära manualer som reglerar kommunikationspåverkan är ofta väldigt generella. Därför kan statliga väpnade styrkors förståelse inom området vara begränsad, säger han. Bland annat säger reglerna att väpnade styrkor inte får hota civila med våld, plundring eller kollektiv bestraffning. ”En skam att EU tiger när väpnade styrkor går in” ... Den pågående destabiliseringen av Krimhalvön har kastat in Ukraina i ett mardrömsscenario som hotar landets existens och stabiliteten i denna del av Europa.När Ukraina 1991 fick sin självständighet från det sönderfallande Sovjetunionen tycktes landet ha nog så lovande ... Sverige ratificerade protokollet 2003. Enligt protokollet ska staterna vidta alla genomförbara åtgärder för att säkerställa att medlemmar av deras väpnade styrkor som inte uppnått 18 års ålder inte deltar direkt i fientligheter, och obligatorisk rekrytering (värnplikt) av personer under 18 år förbjuds. Fatahs väpnade styrkor varnar israeler: 'Ni måste ge er av!' av Khaled Abu Toameh 20 maj, 2015. ... Som de väpnade grupperna själva säger går deras kamp ut på att förgöra den 'sionistiske fienden' och uppnå 'rätten att återvända' för miljoner ättlingar till de flyktingar som tidigare bodde i det som nu är Israel.

[HPSA] Den svenska underrättelsetjänsten under andra världskriget

2019.11.27 15:15 vonadler [HPSA] Den svenska underrättelsetjänsten under andra världskriget

Under andra världskriget var den svenska underrättelsetjänsten förvånansvärt kompetent.
Den militära underrättelsetjänsten kallades C-byrån efter sin chef Överstelöjtnant Carl Petersén (ibland antas att avdelningschefen Överste Carlos Adlercrutz var upphov till namnet, men så är det inte) hade vitt spridda kontakter inom stora delar av Europas officerskår och använde sig flitigt av de marin- och militärattachéer som var stationerade vis Sveriges legationer (ambassader) runt om i Europa. Dessa hade som uppgift att ha stora kontaktnät inom värdlandets flottor och arméer för att hålla reda på nya innovationer, doktriner och andra stridssätt som uppstod, avsikter och tankar inom värdlandets väpnade styrkor m.m.
C-byrån kom också att använda sig av extensiva kontakter med både motståndsrörelsen och tjänstemän i Danmark och Norge och kontakter med Norges legation i Stockholm, som gick från 3 till 1 100 anställda under kriget. Sverige fortsatte nämligen att erkänna den norska exilregeringen som Norges lagliga regering och inte Quisling och Terbovens norska regeringar, så den norska legationen (ambassaden) blev ett centrum för motståndsrörelse, spionage och agentverksamhet i Norden för de västallierade, en del av vilket kom Sverige till gagn.
Ska vi gå igenom några exempel på framgångar för den svenska underrättelsetjänsten under kriget?
1940-03-31 bekräftar den svenska militärattachén i Tyskland, Överste Curt Juhlin-Dannfelt rapporter från svenska sjömän att tyskarna lastar trupper och krigsmateriel på fartyg i sina Östersjöhamnar. Efter att ha talat med sina kontakter inom tyska armén får en bekräftat att tyskarna är på väg för att invadera Danmark och Norge och varnar sina norska och danska motsvarigheter, samt sina överordnade i Sverige. Det Juhlin-Dannfelt får höra är att tyskarna tror att britterna tänker invadera Norge och inte kommer möta något motstånd, därför måste de själva säkra Norge, samt att det hela är en enorm flankoperation mot Maginotlinjen, där man ska fortsätta till Nederländerna efter Norge (det senare är dock fel).
1940-04-06 har C-byrån på egna vägar bekräftat att tyskarna tänker invadera Danmark och Norge och Överste Carlos Adlercrutz varnar norrmännen. Exakt hur C-byrån får reda på detta är höljt i dunkel, som underrättelsearbete ofta är.
1940-04-08 berättar Överste Horst Rössing, tysk militärattaché i Finland för sin svenska motsvarighet, Överste Gustav "Gösta" von Stedingk om invasionen av Norge och Danmark dagen efter. von Stedingk telegraferar omedelbart utrikesminister Christian Günther, som lika snabbt telegraferar sina norska och danska kollegor om saken. Rössing ville bli militärattaché i Sverige istället för Överste Bruno von Uthmann och trodde han skulle kunna bli hjälpt i det om han hade bra personliga relationer med svenska myndighets- och regeringspersoner.
1940-04-12 går absolut högsta larm i Sverige - underrättelsetjänsten har med kontakter med danska tjänstemän kunnat bekräfta att tyskarna lagt beslag på och flyttat på de danska järnvägsfärjorna. Dessa är på den här tiden så nära roll-on-roll-off man kan komma, och man skulle kunna köra ombord en pansarbataljon, lägga till och bara rulla av den i en svensk hamn. Alla tillgängliga styrkor i Skåne sätts i högsta beredskap, redo för en tysk invasion. Senare visar det sig att tyskarna flyttat färjorna för att britterna lagt minor med flyg i ett försök att sänka dem, och tyskarna ansett att deras normala ankringsplatser inte var säkra nog. Men bara att Sverige inom mindre än 12 timmar från att tyskarna flyttat färjorna vet att de inte är där de ska vara och kan räkna ut vad de ska kunna användas till är imponerande.
Efter invasionen av Norge krävde tyskarna att Norsk Radios avtal med Sverige att få använda svenska telefon- och telegrafledningar genom Sverige och ner till kontinenten skulle fortsätta att gälla. Sverige svarade "Okej" och kopplade in sig för att avlyssna. Trafiken var dock kodad med Geheimschreiber, en version av enigma som i teorin skulle vara ännu svårare att knäcka. Dock lyckades Professor Arne Beurling med papper och penna knäcka de tyska koderna, med lite hjälp av tysk lathet bland signalisterna, som gärna började och avslutade varje meddelande på samma vis. På så vis läste Sverige kring 90% av meddelandena som skickades mellan Tyskland och Norge och kunde varna Stalin för Barbarossa, veta vilka instruktioner den tyska legationen (ambassaden) i Sverige fick inför handelsförhandlingar och därmed veta hur långt man kunde gå i sina krav m.m. Dessutom bytte man information från detta med den finska underrättelsetjänsten, som i utbyte delade med sig av sin information om sovjetiska förehavanden, koder, spioner m.m. Tyvärr avslöjade finnarna det för tyskarna och de ändrade sina koder och gjorde det omöjligt att läsa dem, tills en hjälpsam tysk desertör från Norge tog med sig en hel geheimschreiber sommaren 1944 och vi kunde börja läsa koderna igen.
Under våren och sommaren 1943 byggde tyskarna upp sina styrkor i Norge, bland annat satte de upp 25. Panzer-division och drog upp planer på en invasion av Sverige för att slå ut Sverige om de allierade landsteg i Norge och Sverige ställde sig på deras sida. C-byrån hade kontakter bland de norska hamnarbetarna och tulltjänstemännen i Oslos hamn och lyssnade även på den tyska radiotrafiken. Till exempel fick man noggranna rapporter på tyska stridsvagnsleveranser till Oslos hamn, om att tyskarna lastat ur tusentals kartor över Sverige i skala 1:100 000 i april 1943. När 25. Panzer-division flyttar från Oslo-regionen till Trondheimsregionen i maj 1943 dyker den upp i II. MILO (i Jämtland)s stabsrapporter bara två dagar efter att den flyttats.
När Finland i september 1944 sluter fred med Sovjet arrangerar man i Operation Stella Polaris så att en stor majoritet av personalen, deras arkiv, information och kunskaper i den finska signalspaningen och underrättelsetjänsten evakuerades till Sverige. C.a 750 personer transporterades över till Sverige. De flesta återvände till Finland när det blev klart att Finland inte annekterades eller blev en marionettstat till Sovjet, men mycket av informationen kopierades och blev kvar, vilket gav Sverige ett mycket starkt kort i början av Kalla Kriget vad gällde signalspaning och underrättelsearbete mot Sovjet.
När Sverige under våren 1945 började planera Operation Rädda Norge och att anfalla de tyska styrkorna i Norge om de inte kapitulerade när tyskarna på kontinenten gjorde det och/eller försökte mörda civila eller ta dem som gisslan gjorde underrättelsetjänsten en uppskattning på att det fanns ungefär 100 000 tyska stridande soldater, plus 80 000 man teknisk och administrativ personal i uniform. De verkliga siffrorna var 102 000 och 206 000 teknisk och administrativ personal. De senare var i praktiken värdelösa i varje form av seriös strid, så underrättelsetjänsten hade uppskattat väldigt väl.
Sveriges förmåga att kombinera agenter, militärattachéer, diplomatisk information och signalspaning till en helhet var väldigt god. Till exempel kan man nämna att tyskarna hade stora problem med detta. Studerar man deras information om Sverige och dess väpnade styrkor inför planeringen våren 1943 framstår en hel del luckor. Militärattachén Bruno von Uthmann verkar inte ha konsulterats alls, då han efter kriget skriver att inga planer alls framställdes mot Sverige. Major Karl Ogilvie, som var ansvarig för Sverige på Fremde Heere West verkar mest ha kopierat och klistrat in samma rapport om de svenska väpnade styrkorna varje år - där man skriver att Sverige saknar pansrade och mekaniserade förband, trots att 9:e och 10:e Pansarbrigaden är insatsklara sommaren 1943. C-byrån får även tag på 25. Panzer-divisions stabslägesrapport över Sveriges försvar från 1943-06-25 där det står att Sverige bedömes sakna pansartrupp!
submitted by vonadler to sweden [link] [comments]


2016.10.21 16:56 Alajv3 M116 - Motion om reform av försvarsmaktens verksamhet i utlandet

Förslag till iksdagsbeslut
Iksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om
 1. att svenska soldater i fredstid inte skall tillåtas delta i militära operationer utanför Sveriges gränser
 2. att med “fredstid” avses i detta fall när Sverige ej förklarat krig eller fått krig förklarat mot sig samt när fientliga militära styrkor befinner sig inom landets gränser.
 3. att i enlighet med internationella överenskommelser kan fredstiden avslutas när en av Sveriges allierade avslutar fredstiden enligt ovanstående definition.
 4. att med “militära operationer” avses operationer där försvarsmaktens anställda förväntas bära vapen eller delta i väpnade konflikter samt ge understöd till annan militär.
 5. att i enlighet med internationella överenskommelser och i försvarssyfte kunna stationera svenska soldater i allierade länder.
Motivering
Det bör anses som självklart att “försvarsmakten” inte skall involvera sig i offensiva militära operationer i utlandet när vi befinner oss i fredstid. Dessutom bör vi inte delta i andras länder operationer när vi officiellt sett är neutrala. Denna motion ämnar göra försvaret av Sverige till försvarsmaktens enda verksamhet.
Signerad
cheezefish
Detta är en motion inlämnad av Klassiskt liberala partiet. Denna version av ärendet avslutas den 26 oktober 2016 varefter den går till votering i /plenisalen, återkallas av inlämnaren, eller presenteras i en ny omarbetad version.
submitted by Alajv3 to iksdagen [link] [comments]


Halo Wars 2: Official Launch Trailer Spooky´s Spöken: Splash TFVS REKRYTERAR! #153 - Småspararna lämnar pengar på bordet i onödan Genomgång av Dalbars QAIB-rapport för 2019 Hur en försäljning går till i MoreFlo Humanitär rätt: universella principer STYRKOR/SVAGHETER SOM MAMMA & SLOW CONTENT Vlogg 100 subs, no videos challenge - YouTube POSITIV PEDAGOGIK FÖR EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ I SKOLAN

Barns deltagande i väpnade konflikter Minilex

 1. Halo Wars 2: Official Launch Trailer
 2. Spooky´s Spöken: Splash
 3. TFVS REKRYTERAR!
 4. #153 - Småspararna lämnar pengar på bordet i onödan Genomgång av Dalbars QAIB-rapport för 2019
 5. Hur en försäljning går till i MoreFlo
 6. Humanitär rätt: universella principer
 7. STYRKOR/SVAGHETER SOM MAMMA & SLOW CONTENT Vlogg
 8. 100 subs, no videos challenge - YouTube
 9. POSITIV PEDAGOGIK FÖR EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ I SKOLAN
 10. Spetsnaz

En av MoreFlos styrkor är att systemet är mycket snabbt och lättanvänt. Här visar vi hur enkelt en försäljning går till. Kan internationell humanitär rätt skydda människor under moderna väpnade konflikter? Filmen ger en inblick i civilas otrygga levnadsomständigheter och presenterar det hot som klustervapen ... TFVS (Övre Tåsjödalens Fria Väpnade Styrkor) är en militär styrka som opererar i och omkring Norråker, längst upp i Tåsjön och på gränsen mot Lappland. Till skillnad från svenska ... Välkomna att följa oss i en ny video! Ge gärna videon en tumme upp innan du går om detta uppskattades. Önskar er en fin helg / R. PRENUMERERA ⇣ https://www.y... Stormen som utplånar den patetiska lilla saken du kallar ditt liv. Du är jävla död, unge. Jag kan vara var som helst, när som helst, och jag kan döda dig på över sjuhundra sätt, och det ... Här går speciella barn som besitter kraften att kunna se spöken. På Spooky´s jobbar Professor Jupiter, Rektor Ruby och George, som vaktar den hemliga skolans entré. Med lanseringen av Halo Wars 2 i februari är realtidsstrategin tillbaka i Halo-världen. Led arméer med Spartans och andra Halo-styrkor som Warthogs, Scorpions och spännande nya enheter i ett ... Spetsnaz är tvivelsutan en effektiv förbandstyp vars soldater länge utgjorde den sovjetiska arméns elit och som numera upprätthåller samma höga kompetens inom ryska federationens väpnade ... Kaisa Vuorinen är kvinnan som säger nej till Jante och lär oss istället att upptäcka våra styrkor och fokusera på det positiva i livet i stället för på det negativa. Idag går vi genom nio av de vanligaste anledningarna till att så är fallet. För dig som har följt oss ett tag är det ingen nyhet att höra oss prata om att vi ofta är våra pengars egna ...